NOTA LEGAL


CLàUSULA DE CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LA INFORMACIó

La informació continguda en el present projecte és confidencial i sotmesa al secret professional. S'ha de respectar la confidencialitat i integritat de les dades de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.


Està prohibit l'accés a una altra persona diferent del destinatari. Queda prohibit igualment la cessió de la informació a tercers o persones diferents del seu destinatari, sense l'autorització expressa i per escrit del seu autor.


No està permès fer còpies o distribucions d'aquest sense autorització expressa i per escrit del seu autor.


Queden fora de perill tots els drets d'autor del mateix amb el que, d'acord amb els articles 270 i segŁents del CP, relatius a la protecció de la propietat intel·lectual, propietat industrial i els drets d'empresa, determinades conductes de les persones poden ser constitutives de delicte i/o falta contra els béns jurídics objecte dels esmentats articles.